Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů zpracovávaných společností  RENETRADE s.r.o. k jejím zákazníkům na eshopu www.second-plan.cz

Vážení zákazníci a návštěvníci našeho eshopu, níže Vám předkládáme povinné poučení o pravidlech zacházení s osobními údaji.

Tímto Vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech  podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna  2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Obecné nařízení o  ochraně osobních údajů (dále jen „ GDPR“). 

Za zpracovávání Vašich osobních údajů nese odpovědnost správce osobních údajů, kterým je společnost RENETRADE s.r.o., IČO: 19291591, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha, dále jen „správce“.

Elektronický kontakt pro účely GDPR: 

postmaster@second-plan.cz 

Co se považuje za osobní údaj: 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné  fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je  fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý  identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor  nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,  ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů v podmínkách správce je založen na základě: 

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění  smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření  přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (např. uvedení  osobních údajů za účelem doručení objednaného zboží), 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro splnění právní  povinnosti, která se na správce vztahuje (např. odpovědnost správce jako prodávajícího za vady dodaného zboží dle občanského zákoníku, povinnosti uložené  správci na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví), 

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dle kterého je zpracování nezbytné pro účely  oprávněných zájmů správce. Zde se jedná např. o přímý marketing produktů  správce. 

1 

Vaše právní postavení: 

Dle GDPR jste v postavení subjektu údajů. 

Zásady zpracovávání osobních údajů: 

Správce při zpracovávání osobních údajů dbá na konkrétnost, zákonnost a  transparentnost zpracování. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků v níže uvedeném rozsahu: 

Jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, email, bankovní spojení, případně  název, sídlo, IČ.  

Způsob zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, vede přitom evidenci  činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. 

Příjemci Vašich osobních údajů (subjekty, kterým správce Vaše osobní údaje  poskytne): 

Kupující je informován o tom, že jeho osobní údaje mohou být předány ke  zpracování třetí osobě jako zpracovateli osobních údajů, zejména osobám  podílejícím se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,  zajišťujícím služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním  e-shopu, zajišťujícím marketingové a reklamní služby pro podporu webové 

prezentace a e-shopu, podílejícím se na zjišťování spokojenosti zákazníků s  nákupem v e-shopu, zajišťujícím účetní a daňové služby. Ostatním subjektům  v případě, že je to nutné pro splnění právní povinnosti správce. 

Správci v případě uzavření smlouvy o zpracovávání osobních údajů.

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: 

Správce může předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí, případně mezinárodní  organizaci. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 

Záleží na konkrétním právním důvodu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je uložena povinnost uchovávat daňové  doklady po dobu minimálně 5-ti let. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani  z přidané hodnoty je správce jako plátce DPH povinen uchovávat všechny daňové  doklady rozhodné pro stanovení daně minimálně 10 let od konce  zdaňovacího období. 

Právo odvolat souhlas: 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno jen na čl. 6 odst. 1 písm. a)  GDPR, máte právo souhlas kdykoliv odvolat, tímto však není dotčena zákonnost  zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání je  zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle. 

Odmítnutí zasílání obchodních sdělení: 

Pokud si nepřejete zasílat obchodní sdělení v případě marketingu produktů správce,  máte možnost v každém jednotlivém obchodním sdělení zaškrtnout příslušnou  pasáž a obchodní sdělení Vám již nebudou dále zasílána. 

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům: 

Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům.  

Právo na opravu 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní  údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na  doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo být zapomenut (vymazání uživatelských dat) 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které  se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu  vymazat, pokud je dán jeden z důvodů popsaných v čl. 17 GDPR.

Právo na omezení zpracování 

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů, pokud nastane některá  z níže uvedených okolností: 

1) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby  správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, 

2) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo  toho o omezení jejich použití, 

3) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 

4) byla z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování podle čl. 21 odst. 1  nařízení GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce  převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování: 

Podle ustanovení čl. 19 GDPR máte právo na oznámení ze strany správce v případě  opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo  výmazu osobních údajů, bude Vás správce informovat, pokud se nebude jednat o  případy, kdy to bude nemožné, případně vyžadovat nepřiměřené úsilí. 

Právo na přenositelnost osobních údajů: 

Podle ustanovení čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás  týkají a které jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a  strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému  správci. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: 

Podle ustanovení čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich  osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správci  nepodaří prokázat existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který  převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, správce zpracování na základě  námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na  adresu sídla správce případně elektronicky na postmaster@second-plan.cz

4 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování 

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní  účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotklo. K  automatizovanému rozhodování bez vlivu lidského posouzení v podmínkách správce  nedochází. 

Záznamy o chování na internetových stránkách: 

Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných správcem  (www.Second-Plan.cz), které jsou získány z cookies v případě povolení cookies ve Vámi  využívaném webovém prohlížeči, jsou správcem v souladu s ustanovení čl. 6 odst. 1  písm. f) GDPR využívány pro vylepšení provozu internetových stránek, usnadnění  orientace zákazníků v nabídce a pro účely marketingu produktů správce, za tímto  účelem může správce využívat služby zpracovatele na základě uzavřené smlouvy o  zpracovávání osobních údajů. 

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Máte právo obracet se se stížnostmi, žádostmi a podněty na nezávislý dozorový  úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz