Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.Second-Plan.cz

Společnost: RENETRADE s.r.o.

Korespondenční adresa: Nazaret 1808 (u kapličky), Čáslav, 286 01

IČ: 19291591

E-mailová adresa: postmaster@second-plan.cz

Telefonní číslo: 774 996 322 

Následující požadované údaje doplní náš zákazník: 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne .................................. jsem ve Vašem obchodě www.Second-Plan.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů):


Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  • Datum objednání………………./datum obdržení…………………….
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
    a budou vráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu)................................................................................................ 
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • E-mail:
  • Telefon:V: ………………………, Dne: ……………………

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.:

 Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v lhůtě 24 měsíců. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.